Prohlášení o bezpečnosti dat

Prohlášení o bezpečnosti dat

Ochrana osobních údajů – Prohlášení o bezpečnosti dat Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt)

Tento text byl přeložen z angličtiny, protože je důležité, aby společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) zpřístupnila tyto informace všem zákazníkům co nejvíce. Za správnost překladu nezodpovídá. V případě pochybností platí vždy anglický text, ke kterému lze přistupovat přepnutím jazykové funkce na webových stránkách.

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je zvláště důležitá pro řízení Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt).Proto zde naleznete naše prohlášení o bezpečnosti dat se všemi relevantními informacemi.

Použití internetových stránek Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) je možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) av souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisů platných pro Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt). Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.

Jako správce společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.

 1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) vychází z pojmů používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) profilování

Profilingem se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 1. F) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Řadič nebo kontrolor odpovědný za zpracování

Řídícím pracovníkem nebo kontrolním pracovníkem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

 • h) procesor

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať už se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

 • j) třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, kontrolor, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímou autoritou správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, specifické, informované a jednoznačné uvedení přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným potvrzením souhlasí s zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

 1. Jméno a adresa správce

Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Trestan technologie UG (haftungsbeschränkt)

Danziger Straße, 9 b

89281 Altenstadt

Deutschland

Telefon: +4988372254851

Email: trestantechnology@online.de

Webová stránka: www.whisky4you.cz

 1. Cookies

Internetové stránky Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Díky použití souborů cookie může Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

 1. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) shromažďuje sérii obecných údajů a informací, když dotyčný subjekt nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční služby), (4) (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevychází Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) k danému subjektu údajů žádné závěry. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) analyzuje anonymně shromážděná data a informace statisticky s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnosti dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 1. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výlučně pro vnitřní použití ze strany správce a pro jeho vlastní účely. Řadič může požadovat převod na jeden nebo více procesorů (např. Balíková služba), který také používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrováním na webových stránkách správce je uložena adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a použita datem data subjektu a časem registrace. Uchovávání těchto údajů probíhá na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat údaje, nebo pokud přenosy slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit řídícímu subjektu nabízet obsah nebo služby subjektu údajů, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům z důvodu povahy dané záležitosti. Registrované osoby mohou kdykoli kdykoliv změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat úplně vymazat z datového zdroje správce.

Správce údajů musí kdykoli na požádání poskytnout každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje jsou uloženy o subjektu údajů. Kromě toho správce údajů opraví nebo smazá osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti skladování. Úředník pro ochranu údajů, který je v této prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť označen nebo celá zaměstnanci inspektora, je v tomto ohledu k dispozici dotyčné osobě jako kontaktní osoba.

 1. Předplatné na naše informační bulletiny

Na internetových stránkách společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) mají uživatelé možnost se přihlásit k odběru informačního bulletinu našeho podniku. Vstupní maska ​​použitá pro tento účel určuje, jaké osobní údaje jsou přenášeny, stejně jako když je zpravodaje objednáno od správce.

Společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního bulletinu o nabídkách podniků. Podnikový informační bulletin může být obdržen pouze subjektem údajů, jestliže (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registru subjektů údajů pro zasílání bulletinů. Na e-mailovou adresu registrovanou subjektem údajů poprvé za zaslání bulletinů z právních důvodů do e-mailové adresy, která byla zaregistrována subjektem údajů, bude odeslána potvrzovací e-mail. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů oprávněn přijímat informační bulletin.

Při registraci do informačního bulletinu ukládáme IP adresu počítačového systému přiděleného poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou subjektem údajů v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k pochopení (případného) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů k pozdějšímu datu, a proto slouží cíl právní ochrany správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace pro informační bulletin budou použity pouze k zasílání informačního bulletinu. Předplatitelé zpravodaje mohou být navíc informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provozování zpravodajské služby nebo dotyčné registrace, jelikož to může být případ případů změn nabídky zpravodaje, nebo v případě změny technických podmínek. Nebude žádný přenos osobních údajů shromážděných prostřednictvím zpravodajské služby třetím stranám. Předplatné našeho informačního bulletinu může být kdykoli ukončeno subjektem údajů. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů poskytl k zasílání informačního bulletinu, může být kdykoli zrušen. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. . Předplatné našeho informačního bulletinu může být kdykoli ukončeno subjektem údajů. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů poskytl k zasílání informačního bulletinu, může být kdykoli zrušen. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Také je možné odhlásit se od informačního bulletinu kdykoliv přímo na internetových stránkách správce, nebo sdělit to správci jiným způsobem.

 1. Zásady ochrany osobních údajů při používání Newsletter2Go

Odeslání newsletteru probíhá prostřednictvím dispečerského poskytovatele Newsletter2Go, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín. Předpisy o ochraně údajů a další informace o poskytovateli přepravních služeb naleznete zde: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger Poskytovatel přepravních služeb je založen na našich oprávněných zájmech dle zákona č. Umění. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. f) DSGVO a smlouva o zpracování zakázek dle Umění. 28 odst. 3 věta 1 DSGVO.

Vaše data budou předána společnosti Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go má zakázáno prodávat a používat vaše data k jiným účelům než k zasílání bulletinů. Newsletter2Go je německý certifikovaný poskytovatel, který byl vybrán podle požadavků Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel přepravní služby může použít údaje příjemců v pseudonymní formě, bez přiřazení uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci přepravy a prezentaci zpravodaje nebo pro statistické účely. Poskytovatel přepravních služeb však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k jejich oslovení nebo k předávání údajů třetím stranám.

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požádáme o vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že souhlasíte s majitelem zadané e-mailové adresy as příjmem zpravodaje. Odeslání newsletteru a související měření výkonnosti vychází ze souhlasu příjemce. Umění. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. a, Čl. 7 DSGVO v souvislosti s § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG nebo na základě právního povolení podle čl. 1 písm. § 7 Abs. 3 UWG. Přihlášení registračního procesu je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s. Umění. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. f DSGVO. Naším zájmem je implementace uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak očekáváním uživatelů a zároveň nám umožňuje prokázat dohody příjemců. Pro zajištění toho, aby byl newsletter zasílán pouze zákazníkům, kteří s ním souhlasili, používáme postup double-opt-in. Během tohoto postupu bude potenciální příjemce zařazen do distribučního seznamu. Poté obdrží uživatel potvrzovací e-mail, který potvrzuje registraci právně bezpečným způsobem. Pouze po potvrzení je adresa aktivně zařazena do distribučního seznamu. Tyto údaje používáme výhradně pro doručení požadovaných informací a nabídek. Opatření na ochranu údajů jsou vždy předmětem technické obnovy. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste si pravidelně prohlíželi naše pravidla pro ochranu osobních údajů zobrazením našich zásad ochrany osobních údajů.

Příjem našeho newsletteru můžete kdykoliv ukončit (odvolání smlouvy). Odkaz na zrušení newsletteru naleznete na konci každého zpravodaje. Doručené e-mailové adresy můžeme uložit až na dobu tří let na základě našich oprávněných zájmů před jejich vymazáním pro účely poskytnutí důkazu o vaší předchozí dohodě. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o zrušení je možná kdykoliv, je-li zároveň potvrzena dřívější existence vaší smlouvy.

Informační bulletin Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) obsahuje tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, který umožňuje záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo selhání online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) zjistit, zda a kdy e-mail byl otevřen subjektem údajů a které odkazy v e-mailu vyvolaly subjekty údajů.

Takové osobní údaje shromážděné v měřicích pixelech obsažených v informačních zprávách jsou ukládány a analyzovány správcem za účelem optimalizace zasílání informačního bulletinu, stejně jako přizpůsobení obsahu budoucích informačních bulletinů ještě lépe zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Subjekty údajů mají kdykoli právo zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydaného postupem dvojího volby. Po zrušení budou tyto osobní údaje vymazány správcem. Společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) automaticky považuje odvolání z přijetí zpravodaje za zrušení.

 1. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané subjektu údajů dobrovolně subjektu údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

 1. Funkce komentářů v blogu na webové stránce

Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nabízí uživatelům možnost ponechat jednotlivé komentáře na příspěvky blogu na blogu, který je na webové stránce správce. Blog je webový, veřejně přístupný portál, prostřednictvím kterého mohou jeden nebo více lidí nazývaných blogery nebo blogoví blogové publikovat články nebo si zapsat myšlenky do tzv. Blogpostů. Blogposty mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář k blogu zveřejněnému na těchto webových stránkách, jsou rovněž ukládány a zveřejňovány připomínky subjektu údajů, jakož i informace o datu komentáře ao pseudonymovi uživatele, který si subjekt údajů zvolil. Navíc je také zaznamenána adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů. Toto ukládání adresy IP probíhá z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo zveřejňuje nelegální obsah prostřednictvím dané poznámky. Uchovávání těchto osobních údajů je proto ve vlastním zájmu správce údajů, aby mohl v případě porušení předpisů vyloučit. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, ledaže takový převod je vyžadován zákonem nebo slouží k obraně správce údajů.

 1. Rutinní vymazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to uděluje evropský zákonodár nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

 1. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

o účely zpracování;

o kategorie příslušných osobních údajů;

o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

o pokud je to možné, předpokládané období, za které budou uloženy osobní údaje, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení této doby;

o existenci práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;

o existenci práva podat stížnost u orgánu dozoru;

o pokud osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané důsledky zpracování údajů pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se převodu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • c) Právo na nápravu

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu obdržel opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • d) právo vymazat (právo na zapomenutí)

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal vymazání osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je uveden jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

o Osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.

o Subjekt údajů odvolává souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje-li půda pro zpracování.

o Subjekt údajů brání zpracovávání podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který má za cíl zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

o Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.

o Osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržování zákonné povinnosti v právu Unie nebo v členském státě, kterému podléhá správce.

o Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud se týká některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požadovat vymazání osobních údajů uložených společností Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt), může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance řídícího pracovníka. Úředník ochrany údajů společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiný zaměstnanec neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě dodržena.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Pracovník pro ochranu údajů společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiný zaměstnanec zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

 • e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od inspektora omezení zpracování, pokud platí některá z těchto podmínek:

o Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.

o Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se postaví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich užívání.

o Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekty údajů požadují, aby vytvořily, uplatňovaly nebo obhájily právní nároky.

o Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda legitimní důvody provozovatele převyšují práva subjektu údajů.

Je-li splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt), může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance regulátoru. Pracovník pro ochranu údajů společnosti Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému kontrolorovi bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracovávání se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci pověřené správcem.

Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčný subjekt kdykoli kontaktovat pracovníka pro ochranu údajů určený Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiným zaměstnancem.

 • g) Právo na námitku

Každý subjekt údajů má právo kdykoli od evropského zákonodárce vznést námitky z jakéhokoli důvodu z důvodu jeho konkrétní situace na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a která je založena na písmenu e) nebo f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro vznik, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. Pokud subjekt údajů namítá na Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) na zpracování pro účely přímého marketingu, nebude Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) dále zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho nebo její zvláštní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se na něho týkají, prováděné společností Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na pracovníka ochrany údajů Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, které se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nutná pro uzavírání nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povolen právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a která také stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) přijmout vhodná opatření k ochraně práv a svobod a legitimních zájmů subjektu údajů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli kdykoli přímo obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiného zaměstnance řídícího pracovníka.

 • i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si daný subjekt přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli kdykoliv přímo obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) nebo jiného zaměstnance řídícího pracovníka.

 1. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské schůzky na internetu, což je on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílat fotografie a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, řídí se společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je ovládána řadičem a do které byla integrována součást Facebook (pluginy na Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení zobrazení příslušné složky Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech pluginů Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů – a po celou dobu trvání jeho pobytu na naší internetové stránce – kterou konkrétní podstránek našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do našich webových stránek, např. tlačítko „Podobně“ nebo pokud subjekt údajů předloží komentář, pak se Facebook shoduje s těmito informacemi s osobním uživatelským účtem Facebooku subjektu údajů a uchovává osobní údaje.

Společnost Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponentu Facebook informace o návštěvě subjektu údajů na našich webových stránkách vždy, když je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku v době vyzvednutí na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na součást Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebooku není pro danou osobu žádoucí, může to zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu na Facebooku předtím, než se obrátí na naši webovou stránku.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho je vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují odstranění přenosu dat na Facebook. Tyto aplikace mohou subjekt údajů použít k odstranění přenosu dat na Facebook.

 1. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webových analýz shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, z níž člověk přišel (tzv. Referrer), o kterých podstránkách bylo navštíveno, o tom, jak často a za jakou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá kontrolér aplikaci „_gat.anonymizeIp“. Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymní při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení využívání našich webových stránek a k poskytnutí on-line přehledů, které ukazují činnosti na našich webových stránkách a poskytují nám další služby týkající se používání našich internetových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a do které byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá data prostřednictvím Komponentu Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává znalosti o osobních informacích, jako je například adresa IP subjektu údajů, který slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a prokliků a následně k vypořádání provizí.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv na našich webových stránkách subjektem údajů. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu využívané subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího přizpůsobení použitého webového prohlížeče, a tím trvale popřít nastavení souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti sbírce dat generovaných službou Google Analytics, které souvisejí s používáním těchto webových stránek, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a šancí vyloučit takové údaje . Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že veškerá data a informace o návštěvách internetových stránek nemusí být do služby Google Analytics přenášena. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je přiřazena ke své oblasti působnosti nebo je zakázána, je možné provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena na adrese https://www.google.com/analytics/.

 1. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google+

Na tomto webu správce integroval tlačítko Google+ jako součást. Google+ je tzv. Sociální síť. Sociální síť je společenské místo pro setkání na internetu, což je on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Služba Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společností Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na kterém je integrováno tlačítko Google+, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky stáhne zobrazení odpovídajícího Tlačítko Google+ Google prostřednictvím příslušné komponenty tlačítka Google+. Během tohoto technického postupu je společnost Google informována o tom, jakou konkrétní podstránku webu navštívil subjekt údajů. Podrobnější informace o službě Google+ naleznete na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně se službou Google+, společnost Google při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu svého pobytu na naší internetové stránce rozpoznává, jaké konkrétní podstránky našeho Na internetovou stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace se shromažďují pomocí tlačítka Google+ a služba Google jej odpovídá s příslušným účtem Google+ přidruženým k subjektu údajů.

Pokud dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ integrované na našich webových stránkách a poskytne doporučení Google+ 1, pak Google přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Google+ subjektu údajů a uloží osobní údaje. Společnost Google ukládá doporučení subjektu údajů na Google+ 1 a zpřístupňuje veřejnosti v souladu s podmínkami přijatými subjektem údajů v tomto ohledu. Následně doporučení Google+ 1 poskytnuté subjektem údajů na této webové stránce společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+ používaný subjektem údajů a uloženou fotografií, je uložen a zpracován v jiných službách Google, jako je vyhledávač výsledky vyhledávání Google, účet Google subjektu údajů nebo na jiných místech, např na internetových stránkách nebo ve vztahu k reklamám. Google je také schopen spojit návštěvu s těmito webovými stránkami s dalšími osobními údaji uloženými na Googlu. Společnost Google dále zaznamenává tyto osobní informace s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ získává společnost Google informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, pokud je subjekt údajů v době vyzvednutí na našich webových stránkách přihlášen do služby Google+. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne nebo klepne na tlačítko Google+.

Pokud dotyčná osoba nechce předat osobní údaje společnosti Google, může před takovým přenosem zabránit tak, že se odhlásí ze svého účtu Google+, než zavolá na naše webové stránky.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Další odkazy od společnosti Google o tlačítku Google+ 1 lze získat na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google-AdWords

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která umožňuje inzerentovi umístit reklamy do výsledků vyhledávače Google a do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předdefinovat konkrétní klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazuje pouze ve výsledcích vyhledávání Google, když uživatel využívá vyhledávací nástroj k získání výsledku vyhledávání relevantního pro klíčová slova. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na příslušných webových stránkách pomocí automatického algoritmu, s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Operační společností Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek tím, že na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a inzerci třetích stran na našich webových stránkách obsahuje relevantní reklamu.

Pokud subjekt údajů dosáhne naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie pro konverzi se podává prostřednictvím systému Google v systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Konverze cookie ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pokud soubor cookie nevypršela, soubor cookie konverze se používá ke kontrole, zda na našich webových stránkách byly vyvolány určité podstránky, např. Nákupní košík z online obchodu. Prostřednictvím souboru cookie pro konverzi dokáže společnost Google i kontrolor pochopit, zda osoba, která dosáhla reklamy AdWords na našich webových stránkách, generovala prodej, tj. Realizovala nebo zrušila prodej zboží.

Údaje a informace shromážděné prostřednictvím použití souboru cookie pro konverzi využívá společnost Google k vytvoření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv se používají k určení celkového počtu uživatelů, kteří byli zobrazeni prostřednictvím reklam AdWords, aby zjistili, o jaký úspěch či neúspěchu každé reklamy AdWords, a zda v budoucnu optimalizují naše reklamy AdWords. Ani naši společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Soubor cookie pro konverzi ukládá osobní údaje, např. internetové stránky navštívené subjektem údajů. Pokaždé, když navštěvujeme naše internetové stránky, osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu, které používá subjekt údajů, jsou předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies našimi webovými stránkami, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale popírat nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google, aby v systému informačních technologií subjektu údajů ukládala cookie pro konverzi. Navíc soubor cookie nastavený službou Google AdWords může být kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitky vůči reklamě společnosti Google založené na zájmových právech. Z tohoto důvodu musí subjekt údajů přistupovat z každého prohlížeče pomocí odkazu www.google.de/settings/ads a nastavit požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

 1. Ustanovení o ochraně údajů týkajících se aplikace a používání přípravku Instagram

Na této webové stránce má řadič integrované součásti služby Instagram. Služba Instagram je služba, která může být kvalifikována jako audiovizuální platforma, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a šířit je v jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb nabízených společností Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, budova 14 prvního patra, Menlo Park, CA, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást Instagram (tlačítko Insta), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů ke stažení zobrazení příslušné komponenty Instagram aplikace Instagram. Během tohoto technického postupu se společnost Instagram dozví, jaká konkrétní podstránka našeho webu byla subjektem údajů navštívena.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně s Instagramem, Instagram zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů – a po celou dobu trvání pobytu na našich internetových stránkách – jaké konkrétní podstránky našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponent Instagram a jsou přidruženy k příslušnému účtu Instagram subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagram integrovaných na našich webových stránkách, Instagram tyto informace shoduje s osobním uživatelským účtem Instagram subjektu údajů a uchovává osobní údaje.

Instagram přijímá informace prostřednictvím komponenty Instagram, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách za předpokladu, že subjekt údajů je přihlášen v Instagram v době volání na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klepne na tlačítko Instagram nebo nikoli. Pokud takový přenos informací do Instagramu není pro daného subjektu žádoucí, pak mu to může zabránit odhlášením z účtu Instagram předtím, než se obrátí na naše webové stránky.

Další informace a příslušná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti Instagram mohou být získána na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby YouTube

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videoklipů bezplatně nastavovat videoklipy a ostatní uživatele, což jim umožňuje bezplatně prohlížet, prohlížet a komentovat. Služba YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, abyste měli přístup k plným filmům a televizním přenosům, stejně jako k hudebním videím, přívěsům a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.

Operační společností YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a na které byla integrována součást YouTube (YouTube video), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů stahování zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Během tohoto technického postupu YouTube a Google získávají informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich stránek navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, služba YouTube rozpozná při každém vyvolání podstránku, která obsahuje video YouTube, která konkrétní podstránka našeho webu byla navštívena subjektem údajů. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží informace prostřednictvím komponenty YouTube, které subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na našich webových stránkách přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není pro subjektu údajů žádoucí, může se zabránit doručení, pokud se subjekt před odběrem na našich webových stránkách odhlásí z vlastního účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně údajů YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

 1. Způsob platby: Ustanovení o ochraně údajů o používání Stripe jako platebního procesoru

Na této stránce má regulátor integrované komponenty Stripe. Stripe je online poskytovatel platebních služeb.

Pokud se rozhodnete použít platební metodu „kreditní karty“, platba bude zpracována prostřednictvím Stripe Payments Europe Ltd, blok 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irsko, kterému poskytneme vaše informace v rámci procesu objednání , spolu s informacemi o Vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, bankovní kód, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. b Přejděte na DSGVO.

Stripe je certifikován jak pro EU, tak pro švýcarsko-americký štít na ochranu soukromí a zajišťuje odpovídající soukromí. Stripe zejména zveřejnil následující informace o typu, rozsahu a účelu zpracování údajů: Zásady ochrany osobních údajů, zápis do Seznamu štítů na ochranu soukromí. (www.privacyshield.gov/list)

Přenos vašich údajů je určen výhradně pro zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd. a pouze do té míry, do jaké je to nezbytné. Zásady ochrany osobních údajů Stripe naleznete na adrese: https://stripe.com/en/privacy.

 • Právní základ pro zpracování

Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

 1. Legitimní zájmy sledované provozovatelem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

 1. poskytování osobních údajů jako statutárních nebo smluvních požadavků; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance naší společnosti. Náš důstojník pro ochranu údajů nebo jiný zaměstnanec vysvětluje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neplnění – poskytování osobních údajů.

 1. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů německého sdružení pro ochranu údajů, který byl vytvořen ve spolupráci s právníky na ochranu soukromí z WILDE BEUGER SOLMECKE v Kolíně nad Rýnem.

kontaktujte nás - Whiskey 4u - prohlášení o bezpečnosti dat